Vil du bli medlem i vår Facebook-gruppe? Klikk her!

Lurer du på noe om aksjonsgruppa eller rett linje? Ta kontakt på kontakt@aksjonrettlinje.no eller
ring 913 50 095 (Per Øen).

 

Ja takk til et attraktivt Sarpsborg

Vi ønsker at Sarpsborg skal være en levende og attraktiv by, en by der folk vil bo, gå på skole og drive handelsvirksomhet, en by med kultur, historie og byutvikling på folks premisser.

En attraktiv by trenger et attraktivt kollektivtilbud som bringer folk til jobb, handelsområder, skole og andre aktiviteter i og utenfor kommunen. Rett linje gir Sarpsborg det mest effektive reisetilbudet til andre østfoldkommuner, mot Oslo, Göteborg og andre reisemål.

Samtidig vil rett linje gjøre det mulig å etablere et lokaltogtilbud i Nedre Glomma med fortsatt bruk av dagens stasjon i sentrum, noe som vil være et svært godt supplement til annen kollektivtransport.

Ja takk til vern av våre boligområder

Det planlagte dobbeltsporet gjennom sentrum vil føre til store inngrep i byen, inkludert tvangsflytting av flere hundre mennesker og riving av boligene deres. Vi mener at et slikt inngrep overhodet ikke kan forsvares.

Ja takk til Tarris og Olavsvollen

Det finnes ingen foreslått løsning for ny jernbanebru og ny veibru ovenfor Sarpsfossen som ikke ødelegger eller sterkt forringer Olavsvollen og Tarris.

Ja takk til kortere reisetider

Med rett linje vil alle som reiser i eller gjennom Østfold få gjennomsnittlig ca 10 minutter kortere reisetider dør-til-dør. (Beregningen er gjort på grunnlag av felles stasjon på Rolvsøy. Annen stasjonsplassering kan gi noen minutter avvik fra dette.)

Ja takk til en folkevennlig byutvikling

Dagens InterCity-planer omfatter ikke bare jernbane, men også en massiv knutepunktsutvikling rundt den moderniserte stasjonen ved Glengshølen. Dette handler om eiendomsutvikling og profitt, og i svært liten grad om en utvikling som kommer Sarpsborgs innbyggere til gode.

God byutvikling handler om endringer som er positive for folk flest. Dersom man planlegger endringer ikke gir et påviselig positivt bidrag til byen og innbyggerne, bør planene skrinlegges.

Ja takk til å redusere skyhøye utbyggingskostnader

Den planlagte dobbeltsporutbyggingen gjennom Nedre Glomma er den dyreste løsningen som det overhodet er mulig å velge. Kostnaden vil ligge nær vanvittige 2 milliarder kroner pr kilometer. Det anslås at rett linje vil kunne redusere utbyggingskostnaden gjennom Nedre Glomma med minst 15 milliarder, og at det også vil kunne forkorte anleggstiden.

Ja takk til langt større klimagevinst

Klimagassutslipp fra anleggsvirksomhet er enorm. Dette betyr at når utbyggingen er fullført, så begynner vi med et klimaregnestykke med et svært, svært stort negativt tall. De utslippsreduserende gevinstene som en ny jernbaneløsning vil føre til, er små og kommer gradvis, og det vil ta mange tiår før klimaregnestykket kommer i balanse.

Dessverre vil de foreliggende planene for dobbeltspor gjennom sentrum av byene, gi et så stort utslipp under byggingen at det er stor sannsynlighet for at klimaregnestykket aldri noensinne kommer i pluss.

Så dette kan være virkeligheten: Ja til dagens planer, betyr nei takk til klimagevinst.

Ja takk til mulighet for lokaltog i Nedre Glomma

Dersom vi bygger rett linje, kan den gamle jernbanetraseen og stasjonen benyttes til lokaltog, et tilbud som vil ha nytte for langt flere mennesker enn bare et InterCity-tilbud.

Ja takk til mer gods fra E6 til jernbane

Rett linje vil gi kortere kjørestrekning og høyere gjennomsnittshastighet, slik at jernbanen øker sin konkurransedyktighet overfor transport på E6. I tillegg vil godstogene kjøre gjennom mindre tettbebyggelse, slik at støypåvirkning og risiko blir redusert.

Ja takk til en fremtidsrettet samferdselsutbygging

Er det fremtidsrettet å bygge på samme måte som i 1880? Fremtidens samfunn trenger en effektiv og miljøvennlig samferdselsløsning som tilfredsstiller nasjonale og europeiske behov, og kan ikke bygges for lokale særinteresser.

Ja takk til et bedre bymiljø for alle – i dag og i fremtiden

Ja takk til alle som stemmer for byen vår!

Hvor skal den rette linja gå?

Aksjon Rett Linje mener at rett linje er en forutsetning for en effektiv og fremtidsrettet samferdselsløsning. Den vil gi større samfunnsnytte, større klimagevinst og fordeler på så å si alle andre sammenlignbare egenskaper.

Men hvor skal den rette linja gå? Her er det delte meninger. Flertallet mener en rett linje over Rolvsøy, med felles InterCity-stasjon der, vil være den beste løsningen og det beste kompromisset for Sarpsborg og Fredrikstad. Men mange mener at den rette linja bør følge E6 med stasjon ved Alvim/Sandesund, gjerne i kombinasjon med dobbeltspor i sidegren fra Råde til Fredrikstad sentrum.

Aksjon Rett Linje krever ingen spesiell løsning, og vårt mål er å få iverksatt en utredning av flere rett linje-alternativer. Dersom Sarpsborg eller andre kommuner ber om utredning av rett linje, vil Aksjon Rett Linje jobbe for at alle aktuelle løsninger blir vurdert likt, slik at vi får et best mulig beslutningsgrunnlag.