Valg 2017

Aksjon Rett Linjes kommentarer til stortingskandidatenes standpunkter i InterCity-saken

Aksjon Rett Linje har sendt åtte InterCity-spørsmål til 24 stortingskandidater i Østfold. Her er våre kommentarer til kandidatenes svar.

Ansvarlig for kartleggingen: Asgeir Nesøen og Per Gunnar Øen Jensen.
Publisert 4. september 2017. Oppdatert 6. september 2017 kl 0740.

Tema: NTP

Spørsmål 1:
Mener du at den planlagte InterCity-utbyggingen gjennom Østfold følger bestillingen fra NTP?

NEI

Aksjon Rett Linjes kommentar til spørsmål 1:
Nei, den planlagte InterCity-utbyggingen gjennom Østfold svarer ikke på NTPs bestilling. Traséene for lange og langsomme til å kunne inngå i et framtidig høyhastighetsnett som jo NTP stiller krav om.

Spørsmål 2:
Vil du være positiv til en uhildet vurdering av om Stortingets bestilling i NTP blir fulgt i Østfold?

JA

Aksjon Rett Linjes kommentar til spørsmål 2:
Ja, vi har alle et felles ansvar for å finne ut om det som nå er planlagt i Østfold er i henhold til NTP, og derfor vil en uhildet vurdering bidra positivt til å finne ut av dette.

Tema: Parisavtalen

Spørsmål 3:
Mener du at jernbane generelt utgjør et nøkkeltiltak for å overholde Parisavtalen?

JA

Aksjon Rett Linjes kommentar til spørsmål 3:
Ja, større godsvolum på jernbane vil være et nøkkeltiltak for at vi skal kunne overholde Paris-avtalen.

Spørsmål 4:
Mener du at å flytte gods fra vei til jernbane på strekningen Gøteborg - Oslo er et nøkkeltiltak for å overholde Parisavtalen?

JA

Aksjon Rett Linjes kommentar til spørsmål 4:
Ja, effektivisering av strekningen Gøteborg - Oslo er ekstremt viktig tiltak for at vi skal kunne overholde Paris-avtalen.

Spørsmål 5:
Vil du arbeide for å få en InterCity-løsning gjennom Østfold som har stor nok kapasitet til å frakte gods i henhold til Parisavtalen?

JA

Aksjon Rett Linjes kommentar til spørsmål 5:
Ja, jmf. sp. 4 og 5: Vi vil arbeide for å gi InterCity-utbyggingen størst mulig godskapasitet, slik at tiltaket kan gi et så godt bidrag som mulig til å overholde Paris-avtalen.

Tema: Pris og effekt

Spørsmål 6:
Mener du at valgte konsept for InterCity gjennom Nedre Glomma vil gi persontransport som vil utkonkurrere bil- og flytrafikk på strekningen Gøteborg – Oslo?

NEI

Aksjon Rett Linjes kommentar til spørsmål 6:
Nei, det som er planlagt gjennom Østfold er en "regional bybane", og ikke en bane som vil utkonkurrere fly og bil i stor grad, siden tidsgevinstene i forhold til idag blir alftfor små.

Spørsmål 7:
Dersom en utredning viser at det blir mange milliarder billigere å bygge rett linje tvers gjennom regionen, er du villig til å bruke en del av disse innsparte midlene til å ruste opp den gamle linjen til lokaltrafikk?

JA

Aksjon Rett Linjes kommentar til spørsmål 7:
Ja, kombinasjonen av rett linje og lokaltrafikk med flere stasjoner på eksisterende spor, gjør at vi får både i pose og sekk: Vi får rask togtrafikk til Oslo og Gøteborg, og vi får ekstrem dekningsgrad i Nedre Glomma.

Spørsmål 8:
Mener du at den positive effekten av det valgte InterCity-konsept i Nedre Glomma veier opp mot de ulempene innbyggerne vil oppleve under bygging og framtidig drift av banen?

NEI

Aksjon Rett Linjes kommentar til spørsmål 8:
Nei, vi mener den positive effekten av det valgte InterCity-konsept i Nedre Glomma ikke veier opp mot ulempene. Ulempene knyttet til rett linje er mye mindre enn valgte konsept, og fordelene er de samme. Med lokaltog med flere stasjoner enn i dag, vil de reisemessige fordelene være massivt større med rett linje enn med valgte konsept.

Kommentarer til partienes svar:

Arbeiderpartiet:
Svein Roald Hansen har svart på vegne av alle Ap-kandidatene. Ap er i posisjon i Sarpsborg og Fredrikstad, og støtter gjeldende planer i Moss og Halden. Hansen har ikke svart på noen av spørsmålene, og klarer ikke i sitt generelle svar å adressere noen av usikkerhetene knyttet til InterCity-utbyggingen gjennom Østfold. Det er usikkert om han mener "Bane NOR" eller "NSB" i sitt svar når han refererer til at "NSB" krever at togene skal være lettest mulig tilgjengelig for flest mulig. ARL oppfatter Aps mangel på svar, og manglende evne til å adressere viktige temaer ved InterCity, som mangel på engasjement og en uvilje til å tenke nytt, fritt og uavhengig i togsaken. Aps svar er ikke i samsvar med ARLs syn på togsaken.

Høyre:
Ingjerd Schou, Tage Pettersen, Monica Gåsvatn og Thor Edquist er de fire øverste kandidatene til Høyre i Østfold. Høyre, som er i posisjon i Moss og Halden, er tilhengere av den vedtatte løsningen. Ingjerd Schou svarer "nei" på at hun vil være positiv til en uhildet vurdering av om planlagt InterCity er i henhold til NTPs bestilling, som en av få. Dette oppfatter ARL som en uvilje til å finne ut av problemstillinger knyttet til InterCity-utbyggingen i Østfold. Videre svarer hun "ja" på spørsmålet om valgte løsning vil utkonkurrere bil- og flytrafikk, men har samtidig en forutsetning at det blir dobbeltspor hele veien som gjør at reisen Oslo - Gøteborg tar mindre enn tre timer. Pettersen og Gåsvatn svarer likt i temaet "Parisavtalen", at gods er viktig, og at de skal arbeide for at InterCity-løsningen får stor nok godskapasitet. Edquist, derimot, mener at strekningen Gøteborg - Oslo er for kort til gods på jernbane, og at jernbanetransport av gods er helt uaktuelt for Østfolds del. Dette er oppsiktsvekkende, og ARL kan ikke annet enn undres over hvordan Høyre i Østfold ser for seg at Parisavtalen skal oppfylles uten et vesentlig bidrag fra Østfoldbanen. Edquist kommenterer spørsmålet om lokaltog med at "det er uaktuelt" og "jernbanedrift er dyrt". I spørsmålet om konkurransedyktig persontransport til Gøteborg, er svaret at InterCity-utbyggingen bare skal gå til Halden. Dette oppfatter ARL som mangel på engasjement og visjoner. Høyres svar er ikke i samsvar med ARLs syn i togsaken.

Fremskrittspartiet:
Både Ulf Leirstein og Erlend Wiborg svarer i tråd med ARLs syn, men med et forbehold: Det kan se ut til at det kun er rett linje langs E6 som FrP ønsker å arbeide for, mens rett linje over Rolvsøy ikke støttes. Wiborg har på et oppfølgingsspørsmål bekreftet at hans og Leirsteins syn er representativt for FrP sentralt. I lys av FrPs standpunkt i Østfold og partiets meget sterke posisjon etter stortingsvalget i 2013, mener ARL at FrP i langt større grad burde satt søkelyset på InterCity-saken. Til tross for bred representasjon på Stortinget og samferdselsminister (Ketil Solvik-Olsen), har m.a.o. FrP vært mindre synlige i perioden enn vi kunne ønske. Partiet opptrer heller ikke helt konsistent: FrP Sarpsborg støttet i lang tid at både rett linje over Rolvsøy og rett linje langs E6 skulle utredes. Senere kom FrP Sarpsborg frem til at de likevel ikke ville støtte utredning av rett linje over Rolvsøy, kun langs E6. Dette er etter vår mening en meget underlig beslutning, siden vi oppfatter at den opprinnelige støtten til Rolvsøy-alternativet var begrunnet i forståelsen av at rett linje langs E6 vil være fullstendig umulig å få Fredrikstad med på. FrP-kandidatenes svar er i samsvar med ARLs ønske om ny utredning, men ikke i samsvar med ARLs syn på hva som er den mest hensiktsmessige og realistiske løsningen. Det ser ut til partiets vilje til å sette saken på dagsordenen er moderat, og skiftende standpunkt kan tyde på en viss usikkerhet rundt eget syn. Vi noterer også at Fredrikstad FrP støtter de vedtatte planene og ikke ønsker utredning av rett linje-alternativene.

Kristelig Folkeparti:
Line Henriette Hjemdal svarer ikke direkte på spørsmålene i temaene "NTP" og "Parisavtalen", og dette gjør det vanskelig å sammenlikne hennes svar med de andre partienes svar. De generelle svarene hun gir adresserer ikke problemstillingene fullstendig, og spesielt når det gjelder gods på Østfoldbanen har hun utilstrekkelige svar. Krf har hatt en sammensatt rolle lokalt. I Sarpsborg har Krf arbeidet for alternative løsninger der dobbeltsporet ikke krysser Sarpsfossen, mens partiet i resten av fylket støtter den valgte jernbaneløsningen. På bakgrunn av de svarene som er gitt mener ARL at KrFs syn ikke er i samsvar med ARLs syn i togsaken.

SV:
Freddy André Øvstegård svarer "ja" på at det vedtatte konsept vil gi persontransport som utkonkurrerer bil og fly, og dette virker merkelig all den tid SV sentralt er svært aktive med høyhastighetstogplaner, og anser InterCity-utbyggingen for å være en del av dette. Øvstegård er imidlertid positiv til en uhildet vurdering av om NTPs bestilling blir fulgt i Østfold. Det er også positivt at Øvstegård vil arbeide for at InterCity-løsningen gjennom Østfold får nok godskapasitet til å bli et optimalt bidrag til å oppfylle Parisavtalen. Sentralt er SV som nevnt svært aktive med høyhastighetstogplaner, og anser InterCity-utbyggingen for å være en del av dette. Lokalt er partiet derimot tilsynelatende helt fraværende i trasédebatten, og oppleves som ren støttespiller for posisjonen. Ut fra den informasjonsn vi har, er det vanskelig å tolke entydig om SVs syn sammenfaller med ARLs syn eller ikke. Samtidig er det et faktum at partiet støtter de gjeldende planene i Østfold, og konklusjonen må derfor bli at SV ikke deler ARLs syn.

Miljøpartiet De Grønne:
Håkon Borch svarer i samsvar med ARLs standpunkter. Borch svarer ikke ja eller nei på om InterCity-utbyggingen gjennom Østfold er i samsvar med NTPs bestilling, men han påpeker helt korrekt at valgte konsept er en fortolkning av NTPs bestilling, og at godsspørsmålet må løses. MDG har vært deltakende i debatten i både Moss og Nedre Glomma, og har vært aktive i Sarpsborg og Moss for å finne andre løsninger. MDGs svar er i overenstemmelse med ARLs syn på togsaken. Imidlertid er det verdt å merke seg at MDG Fredrikstad støtter de vedtatte planene og ikke ønsker utredning av rett linje-alternativene.

Rødt:
Eirik Tveitens svar er i samsvar med ARLs syn. Tveiten har lokalt i Moss arbeidet hardt for å kaste om på de gjeldende planer, og Rødt sentralt har programfestet at jernbane skal bygges ut for å redusere bil- og flytrafikk. Imidlertid er det verdt å merke seg at Rødt Fredrikstad støtter de vedtatte planene og ikke ønsker utredning av rett linje-alternativene.

Partiet De Kristne:
Inger Marit Sverresens svar er i tråd med ARLs syn.

Pensjonistpartiet:
Ståle Hansen avgir svar som er i samsvar med ARLs syn på spørsmålene. Ståle Hansen har vært aktiv i Sarpsborg bystyre for å finne alternative løsninger til kryssing av Sarpefossen. Sentralt har ikke pensjonistpartiet noe avklart standpunkt, men i Østfold er partiet i samsvar med ARLs syn på jernbanesaken.

Kystpartiet:
Steinar Bastesen svarer mye "ja" på spørsmålene, men svarene henger ikke helt sammen: Hvis man mener at valgt konsept vil utkonkurrurere bil- og flytrafikk på strekningen Oslo - Gøteborg og at gjeldende planer er i samsvar med NTPs bestilling, vil det være naturlig å mene at fordelene veier opp for ulempene. Bastesen er positiv til en uhildet avklaring av om valgte InterCity-konsept gjennom Østfold følger NTPs bestilling, og med det viser han en åpenhet for sakskomplekset.

Hva med de partiene vi ikke har fått svar fra?
Vi har ikke fått svar fra Alliansen, Demokratene i Norge, Helsepartiet, Liberalistene, Senterpartiet og Venstre. Dersom vi får svar også fra disse, vil svarene bli publisert her omgående.

Av disse er det Senterpartiet og Venstre som har størst mulighet til å få inn én eller flere kandidater, og etter de signalene vi har fått støtter begge disse partiene de vedtatte planene. Senterpartiets og Venstres standpunkt er ikke i tråd med ARLs syn i jernbanesaken.

Gå til toppen
Undersøkelsen er gjennomført i august 2017 av Asgeir Nesøen og Per Gunnar Øen Jensen.

© 2017 Aksjon Rett Linje